Điều khoản và quy định của trang web.

Quyền riêng tư

Vui lòng xem lại Chính sách quyền riêng tư và Chính sách cookie của chúng tôi. Các chính sách đó cũng áp dụng đối với việc bạn truy cập vào Trang web này.

 Nội dung trang web

Tất cả các tài liệu, kể cả hình ảnh, thông tin chi tiết, dữ liệu, hình minh họa, thiết kế, biểu tượng, hình chụp, đoạn video, văn bản, logo và các tài liệu khác thuộc Trang web này (gọi chung là “Nội dung”) hoàn toàn thuộc quyền sở hữu (trực tiếp hoặc gián tiếp) của chúng tôi. Nội dung được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, hình thức thương mại và các quyền sở hữu trí tuệ hoặc sở hữu khác của chúng tôi.

 Sử dụng Trang web và các giới hạn

Trang web này và Nội dung của trang web chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại của riêng bạn. Mọi hình thức sử dụng Trang web hoặc Nội dung khác đều bị nghiêm cấm, bao gồm nhưng không giới hạn ở hoạt động sửa đổi, xóa bỏ, xóa, truyền tải, xuất bản, phân phối, chuyển đổi proxy, tải lên, đăng, tái phân phối, cấp phép lại, bán, sao chép, tái xuất bản hay bất kỳ hình thức phát tán nào khác không được chủ sở hữu cho phép rõ ràng bằng văn bản.  

 Ứng xử trực tuyến

Bạn đồng ý chỉ sử dụng Trang web cho các mục đích hợp pháp. Bạn không được đăng bài hoặc truyền tải đến hoặc thông qua Trang web các tài liệu bất hợp pháp, có hại, có tính chất đe dọa, lạm dụng, xúc phạm, lăng mạ, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, hận thù hoặc bất kỳ tài liệu nào khác có thể phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc hình sự theo pháp luật. Chúng tôi có thể tiết lộ mọi nội dung hoặc thông tin liên lạc điện tử dưới mọi hình thức (bao gồm hồ sơ, địa chỉ email và thông tin khác của bạn) (1) để đáp ứng bất kỳ điều luật pháp, quy định,

hoặc yêu cầu nào của chính phủ; (2) nếu việc tiết lộ là cần thiết hoặc thích hợp để vận hành Trang web; hoặc (3) để bảo vệ quyền hoặc tài sản của Tập đoàn, các công ty liên kết của chúng tôi và của bạn.

Luật áp dụng

Trang web này và Nội dung chỉ được trình bày cho mục đích quảng bá các dịch vụ hiện có của hoa lan skyflower. Trang web này thuộc quyền kiểm soát và điều hành của chúng tôi. Bạn chịu trách nhiệm tuân thủ các điều luật hiện hành 

Giải quyết tranh chấp

Tuân theo điều khoản sau, mọi khiếu nại hoặc tranh cãi liên quan đến các Điều khoản và điều kiện này hoặc đến Trang web này sẽ do pháp luật giải quyết.

Điều khoản khác

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và điều kiện này được xác định là không hợp lệ hoặc bất khả thi, thì các điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến phần còn lại của các Điều khoản và điều kiện này. Bất kể pháp lệnh hoặc điều luật nào trái ngược, thì bất kỳ khiếu nại hay nguyên nhân khởi kiện nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang web này hay theo các Điều khoản và điều kiện này phải được nộp trong vòng một (1) năm sau khi khiếu nại hoặc nguyên nhân khởi kiện đó phát sinh, nếu không sẽ bị cấm vĩnh viễn. Tiêu đề của các mục trong những Điều khoản và điều kiện này chỉ để tiện theo dõi.

 Liên hệ

Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Trang web này, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ  Thanhupes@gmail.com 

Thông tin chi tiết về quyền sở hữu trang web

Chủ sở hữu: Cao Văn Thành + Hoa Lan Sky Flower